Skylark Orange Circles / Gordon Stout

Performed by Gordon Stout & Eriko Daimo